Deze pagina is gebouwd op 09/17/2021 15:42:44 met de export van 09/16/2021 15:29:52

De grondexploitaties worden jaarlijks geactualiseerd op basis van door het college vastgestelde rekentechnische uitgangspunten. Dat betreft een integrale herziening van alle grondexploitaties in het kader van de waardering ten behoeve van het opstellen van de jaarrekening.

Sinds 2019 vindt er ook een tussentijdse actualisatie plaats. Het betreft een meer beperkte aanpassing waarbij de rekendatum gelijk blijft aan de integrale actualisatie per 1 januari. Het beperkt zich tot de belangrijke mutaties en een aanpassing aan de laatste inzichten met betrekking tot de renteontwikkeling.

Deze ligt nu voor. Het betreft een actualisatie van de grondexploitaties op peildatum 1-1-2021 zoals deze zijn aangeboden bij de jaarrekening 2020. De actualisatie betreft met name een generieke aanpassing op de rente (2,3% i.p.v. 2,4%). Parameters ten aanzien van opbrengsten en kosten zijn niet aangepast. Wel zijn er beperkte wijzigingen (hogere uitgifteprijs) in de grondexploitaties van Tuinen van Zandweerd en A1 Bedrijvenpark verwerkt.

Over de gehele linie zien we een verbetering van de planresultaten van de grondexploitaties. Nog steeds is per saldo sprake van een verlies van €35,5 miljoen, maar ten opzichte van de jaarrekening is sprake van een verbetering van €4,9 miljoen. Ook de omvang van het totale risicoprofiel is afgenomen met €1,1 miljoen tot €6,3 miljoen.

Per saldo zijn de verliesvoorzieningen van de grondexploitaties met bijna €2,4 miljoen afgenomen. Het risicoprofiel voor deze grondexploitaties is met ruim €0,2 miljoen afgenomen.

Het resultaat van de winstgevende grondexploitaties is met bijna €2,6 miljoen toegenomen, ook het totale risico van de winstgevende grondexploitaties is met bijna €0,9 miljoen afgenomen. De resultaatverbetering van Steenbrugge leidt er ook toe dat ook vanuit de winstgevende grondexploitaties er €0,56 miljoen minder risico ten laste van het weerstandsvermogen wordt gebracht.
De verbetering van de winstgevende grondexploitaties leidt niet tot een directe vrijval van middelen. Conform BBV richtlijnen wordt ieder jaar slechts een gedeelte van deze winst aan het gemeentelijk resultaat toegevoegd, op basis van de voortgang van ieder project. Op basis van de resultaten van de actualisatie wordt voor 2021 een totale winstneming verwacht tussen de €500.000 en €1.500.000. De exacte hoogte hangt met name af van de snelheid van uitgifte in de projecten Eikendal en Tuinen van Zandweerd.

(bedragen x €1)

Grondexploitaties verlieslatend

Planresultaten

Risico's

01-01-2021
(JR 2020 / MPG)

01-07-2021
Actualistie

Verschil

01-01-2021
(JR 2020 / MPG)

01-07-2021
Actualisatie

Verschil

Wijtenhorst en Douweler Leide

-2.869.723

-2.861.554

8.169

250.000

250.000

0

Sluiskwartier

-2.774.432

-1.930.848

843.584

1.365.000

1.365.000

0

Roelandflat/WC Keizerslanden

-4.089.267

-4.079.791

9.476

100.000

100.000

0

Bedrijventerrein Lettele

-653.939

-655.666

-1.727

50.000

50.000

0

A1 Bedrijvenpark

-29.509.336

-28.734.907

774.429

600.000

560.000

-40.000

Leisure-strip Holterweg

-113.000

-32.564

80.436

181.250

100.000

-81.250

Centrumplan Bathmen

-612.611

-611.236

1.375

0

0

0

Cluster Westfalenstraat

-42.488

-47.623

-5.135

331.380

331.380

0

Cluster Havenkwartier

-6.952.842

-6.180.163

772.679

870.000

757.500

-112.500

Cluster Stadsentree

-408.926

-496.860

-87.934

473.750

473.750

0

Totaal

-48.026.564

-45.631.212

2.395.352

4.221.380

3.987.630

-233.750

Grondexploitaties met een batig saldo zonder winstneming

Planresultaten

Risico's

01-01-2021
(JR 2020 / MPG)

01-07-2021
Actualistie

Verschil

01-01-2021
(JR 2020 / MPG)

01-07-2021
Actualisatie

Verschil

De Vijfde hoek

1.198.864

1.197.172

-1.692

30.000

30.000

0

Eikendal

3.155.847

3.413.936

258.089

520.000

225.000

-295.000

Bedrijven Looweg

1.898

3.411

1.513

100.000

100.000

0

Tuinen van Zandweerd

1.313.782

2.120.049

806.267

182.500

177.500

-5.000

Steenbrugge

1.806.702

3.320.428

1.513.726

2.370.000

1.794.091

-575.909

Totaal

7.477.093

10.054.996

2.577.903

3.202.500

2.326.591

-875.909

Waarvan ten laste van Weerstandsvermogen

641.400

96.589

-544.811

Totaal

-40.549.471

-35.576.216

4.973.255

7.423.880

6.314.221

-1.109.659

In de grondexploitaties zijn beperkte effecten te zien als gevolg van de bijgestelde rente. De overige opvallende zaken staan hieronder vermeld.

  • A1 Bedrijvenpark is een verlieslatende grondexploitatie. Bij de jaarrekening 2020 was het tekort €29,5 miljoen. De bijstelling met €0,7 miljoen naar €28,7 miljoen wordt met name veroorzaakt door aan de ene kant hogere geprognosticeerde opbrengsten (voordeel van circa €0,5 miljoen), minder rentelasten (voordeel circa €0,15 miljoen) en diverse posten die leiden tot een voordeel (€0,2 miljoen) en aan de andere kant hoger geprognosticeerde aankoopkosten voor openbare ruimte in het westelijke deel (nadeel van €0,15 miljoen).
  • De planresultaten van het Sluiskwartier en het Havenkwartier nemen met respectievelijk €0,84 en €0,77 miljoen toe. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het verwerken van de bijdragen (4 jaar) uit de bijdrage Woonimpuls. In de voorjaarsnota is besloten dat de vrijval van voorzieningen die hiermee ontstaat wordt gestort in de reserve Gebiedsontwikkeling t.b.v. de Centrumschil. Tevens is voor het Havenkwartier een correctie doorgevoerd in de gerealiseerde kosten van €58.000, naar aanleiding van een verschil dat eerder dit jaar is geconstateerd bij een interne controle.
  • Het planresultaat van Leisurestrip Holterweg neemt met bijna €0,1 miljoen toe. Dit wordt voor een deel veroorzaakt door de sneller dan verwachte uitgifte en een hogere uitgifteprijs. Door deze uitgifte zijn ook de risico’s binnen het project met bijna €0,1 miljoen afgenomen.
  • Het resultaat van Tuinen van Zandweerd is met €0,8 miljoen toegenomen, vooral veroorzaakt door hogere opbrengsten voor de appartementen.
  • Voor Steenbrugge stijgt het planresultaat ten opzichte van 1-1-2021 met ruim €1,5 miljoen. Dit is conform de door de raad op 18 mei 2021 vastgestelde grondexploitatie. Het gelijktijdig met de vaststelling van de grondexploitatie ook aangepaste risicoprofiel daalde ook met bijna €0,6 miljoen en kan nu volledig binnen het planresultaat worden opgevangen. Er behoeft dus geen rekening meer te worden gehouden met deze risico’s in het specifieke weerstandsvermogen.
  • Het resultaat van Eikendal is met €0,26 miljoen toegenomen, vooral veroorzaakt door een snellere uitgifte dan eerder voorzien. Doordat het plan zijn voltooiing nadert nemen ook de risico’s met €0,29 miljoen af.