Deze pagina is gebouwd op 09/17/2021 15:42:44 met de export van 09/16/2021 15:29:52

Op basis van autonome ontwikkelingen moet de begroting worden aangepast.
Het betreffen de autonome ontwikkelingen, die geen gevolg zijn van het coronavirus. Die financiële gevolgen zijn in de afzonderlijke programma's opgenomen en worden daarin toegelicht.

(bedragen x €1.000) (-/- = nadeel)

Nr.

Omschrijving

Programma

2021

1

Team Telefonie

Burger en bestuur

-30

2

Veiligheidsregio

Openbare orde en veiligheid

259

3

Straatreiniging

Leefomgeving

-286

4

Gladheidsbestrijding

Leefomgeving

-185

5

Vervanging verkeerslichten

Leefomgeving

-70

6

Bouwleges

Ruimtelijke ontwikkeling

570

7

Grondexploitaties winstgevend*

Herstructurering en vastgoed

600

8

Grondexploitaties lagere verliesvoorziening

Herstructurering en vastgoed

300

9

Bijzondere bijstand

Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

300

10

Kind- en jongerenwerk

Meedoen

235

11

Onderwijshuisvesting IHP na 2022 (afboeken boekwaarde)

Jeugd en onderwijs

-119

12

Opstalverzekering scholen*

Jeugd en onderwijs

-53

13

Gelden Jeugd in Meicirculaire 2021

Jeugd en onderwijs

3.048

14

Vennootschapsbelasting

Economie en Internationaal beleid

-70

15

Evaluatie Viking

Economie en Internationaal beleid

-25

16

Compensatie inzet verwijderen V1

Algemene dekkingsmiddelen

84

17

Opheffen rekeningcourant Nationaal Restauratiefonds

Algemene dekkingsmiddelen

72

18

Verkoop obligaties

Algemene dekkingsmiddelen

496

19

Renteresultaat

Algemene dekkingsmiddelen

625

20

Meicirculaire 2021 Algemene uitkering*

Algemene dekkingsmiddelen

1.136

21

Opstalverzekering panden

Algemene dekkingsmiddelen

-86

Saldo

6.801