Deze pagina is gebouwd op 09/17/2021 15:42:44 met de export van 09/16/2021 15:29:52

Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de middelen corona die nog vrij beschikbaar zijn.

a Algemeen budget

Na de 1e kwartaalrapportage 2021 was er nog een algemeen budget voor nadelen corona beschikbaar van €2.147.000. Dit wordt in de 2e kwartaalrapportage als volgt aangewend.

bedragen x €1.000 -/- = nadeel

2021

Beschikbaar

2.147

Coronamaatregelen binnenstad

-53

Huren

-96

Verdelingsbesluit 2020 corona

-779

Compensatie rijk over 2020 voor belastingen, leges en kermisgelden

415

2e kwartaalrapportage 2021

a kermissen

-32

b leges vergunningen

-50

c regiobudget beschermd wonen

-65

Saldo

1.487

b Budget voor cultuur

In de raadsvergadering van maart 2021 is de onderstaande motie aangenomen:

 • De raad draagt het college van B&W op:
  • De culturele instellingen te steunen conform het afwegingskader Coronacrisis. De niet-benutte rijksmiddelen beschikbaar te stellen voor cultuurmakers, zijnde organisaties, verenigingen, vrijwilligersorganisaties, stichtingen of zelfstandigen, die het culturele klimaat bevorderen.
  • Hiervoor de bestaande Programmasubsidieregeling cultuur te gebruiken.
  • Het subsidietraject te versnellen.
  • De uitwerking hiervan, en de rapportage van de bestedingen een plek te geven in de P&C-cyclus.

Na de 1e kwartaalrapportage 2021 was er nog een budget voor nadelen corona (cultuur) beschikbaar van €1.575.000. Dit wordt in de 2e kwartaalrapportage als volgt aangewend.

bedragen x €1.000 -/- = nadeel

2021

Beschikbaar

1.575

financiën podiumkunsten 2021

-580

verdeelbesluit corona

-147

Saldo

848

c Corona herstelfonds (Economie)

Het Corona herstelfonds is bedoeld om collectieve ondernemersinitiatieven in de gemeente te steunen en bij te dragen aan economisch herstel in brede zin. Door de toenemende vaccinatiegraad komen we in de fase van geleidelijke opening van de economie. Het Corona Herstelfonds draagt daaraan bij op de volgende twee manieren:

 1. Het leveren van een gemeentelijke bijdrage van €75.000 in de Zomercampagne 'Deventer open voor jou'. Een breed gedragen plan voor stad en buitengebied om deze zomer op een sterke en verantwoorde manier open te gaan. Met inzet op programmering, marketing/communicatie, collectieve positionering van Deventer, activiteiten voor een coronaveilige spreiding van bezoekers en samenwerking tussen partijen.
 2. Een gemeentelijke bijdrage in een Deventer economisch herstelplan van €125.000. De ministeries van EZK, BZK, SZW, IPO en VNG werken samen aan een economische herstelagenda vanuit drie opgavetafels: Breed MKB, Gebiedsontwikkeling/binnensteden en Human Capital. Inzet is om het actieplan Corona Deventer ondernemers (zomer 2020) op te volgen met een Deventer economisch herstelplan. Daarmee werken we aan crisisherstel en kunnen we een beroep doen op de (rijks)middelen om een multiplier te realiseren voor investeringen in de Deventer economie. Ook kunnen we in hiermee in 2021 investeren in onvoorziene kosten die bijdragen aan economisch herstel en die niet uit het reguliere programmabudget kunnen worden gefinancierd.

bedragen x €1.000 -/- = nadeel

2021

Beschikbaar

200

Aanwending

-200

Saldo

0