Deze pagina is gebouwd op 09/17/2021 15:42:44 met de export van 09/16/2021 15:29:52

De Marke Zuid

Projectnaam

De Marke Zuid

Portefeuillehouder

F. Rorink

Rapportagedatum

20 juli 2021

Basisinformatie Project

Het schoolgebouw de Marke Zuid van het Etty Hillesum Lyceum (vmbo)  en de  sporthal Keizerslanden zijn aan vervangende nieuwbouw toe. Op basis van een locatiestudie, die is uitgevoerd door de gemeente Deventer, is besloten dat de vervangende nieuwbouw van beide gebouwen gaat plaatsvinden op de Marke Zuid. Voor de school gaat het om het realiseren van onderwijsruimte voor vmbo leerlingen die ook praktijkonderwijs volgen. Voor de sporthal gaat het om het vervangen van de sporthal Keizerslanden.  

In 2017 zijn er moties (2017-1481) door de raad aangenomen die het uitgangspunt vormen voor de duurzaamheidsambities voor beide gebouwen. De raad wil dat bij de investering voor een nieuw duurzaam schoolgebouw en sporthal als uitgangspunt tenminste BREEAM ambitie excellent wordt gehanteerd. De moties moeten echter niet leiden tot een langere doorlooptijd en/of hogere projectkosten. De raad is begin juli 2021 geinformeerd via een raadsmemo dat de beschikbare budgetten niet toereikend zijn om volledig aan de motie te kunnen voldoen.

Op het terrein van de Marke Zuid bevindt zich ook het clubgebouw van de Deventer Scheidsrechtervereniging (DSVeO). Deze vereniging heeft recht van opstal en heeft het clubgebouw in eigendom. Het clubgebouw kan mogelijk worden ingepast in de planvorming. Voor een betere planvorming wordt tot en met 15 september onderzocht of de DSVeO kan verhuizen naar sportpark Rielerenk en korfbalvereniging Devinco naar De Marke Zuid.

De locatie de Marke Zuid grenst aan het Ludgeruskwartier/Roelantflatlocatie. Afhankelijk hoe de locatie de Marke Zuid zich gaat ontwikkelen kan hiermee aansluiting gezocht worden.  

Besluitvorming

Reeds genomen besluiten:

 • Nota 2017-001854: college besluit d.d. 28-11-2017 en besluit raad EHL d.d. 20-12-2017; krediet nieuwbouw.
 • Begroting 2018: investering sporthal
 • Nota 2018-002036: collegebesluit d.d. 27-11-2018; locatie nieuwbouw EHL en sporthal
 • Nota 2019-000577: collegebesluit d.d. 20-03-2019; businesscases EHL en sporthal
 • Nota 2019-001172: collegebesluit en raadsmededelingen d.d. 11-06-2019; vervolgstappen n.a.v. wensen en bedenkingen Raad
 • Nota 2020-000641: collegebesluit en raadsmededelingen d.d. 26-05-2020; nieuwbouw Etty Hillesum Lyceum en sporthal Keizerslanden (dekkingsvoorstel en ruimtelijke kaders)
 • Kaderbrief 2020 en 2021  
 • Nota 2021-000381: collegebesluit en raadsmededeling d.d. 6 juli 2021; businesscase sporthal en aangaan intentieovereenkomst

Waar nog besluit over genomen moet worden:

 • Ruimtelijke modellenstudie
 • Ontwikkel en realisatieovereenkomst
 • Bestemmingsplan

Projectfase

Verkenningsfase

Stand van zaken

Het project bevindt zich in de verkenningsfase (definitie). Voor zowel de sporthal als de school liggen er businesscases voor waarin de partijen zich kunnen vinden.  De businesscases zijn ter informatie aangeboden aan het college van B&W op 6 juli 2021, de nota is conform aangenomen. De afspraken met Stichting Carmel College om de financiële dekking voor de extra 1.200 m²  BVO rond te krijgen  moeten nog wel conform de uitgangspunten uit de nota worden vast gelegd in een Ontwikkel- en realisatieovereenkomst.   

Conform de nota van 6 juli 2021 is op 15 juli 2021 een intentieovereenkomst getekend met de volgende partijen:
- Stichting Carmelcollege
- Etty Hillesum Lyceum
- Sportbedrijf Deventer
- Deventer Scheidsrechtersvereniging en Omstreken
- Devinco
- Gemeente Deventer

De 6 genoemde partij gebruiken tot en met 15 september om te onderzoeken of een verhuizing van de DSVeO naar sportpark Rielerenk en Devinco naar de Marke Zuid een haalbaar scenario is. Deze verhuizing lijkt voor alle partijen voordelen te bieden ten op zichte van het basisscenario waarin de DSVeO met het huidige clubgebouw wordt ingepast in de nieuwe situatie. De gemeente Deventer verwacht op 15 september 2021 een Go / No Go van alle partijen, indien niet alle partijen zich kunnen vinden in de verhuizing gaat het project verder met het basisscenario.  

Met het Collegeakkoord en de intentieovereenkomst komt de start van de ontwerpfase in zicht.

Voortgang

Scope

Op koers

De businesscases voor de school en de sporthal zijn opgesteld volgens de meest recente  vastgestelde ruimtelijke kaders (10.200m² BVO voor de school en een één op één vervanging van sporthal Keizerslanden, nota 2020-000641). Op basis van de nieuwe richtlijnen komen er in de nieuwe sporthal wel grotere sportvloeren. De sporthal wordt daarmee groter dan de huidige sporthal Keizerslanden. Hier is in de businesscase rekening mee gehouden. Het NOC-NSF werkt aan een nieuw technisch overzicht met alle actuele voorschriften voor toekomstige sportvloerafmetingen.

Voor het schoolgebouw wordt er 10.200 m² BVO gerealiseerd, ipv de aanvankelijke 9.000 m²  BVO. Ter dekking voor de 1.200m² BVO extra voor de school wordt de grond van de Marke Zuid, de Marke Noord en de locatie Boerhaave herontwikkeld tot woningbouw. De afspraken en uitgangspunten die voor de dekking van het budget zijn opgesteld met Stichting Carmel College en EHL worden vastgelegd in een Ontwikkel en Realisatie Overeenkomst tussen de gemeente Deventer en Stichting Carmel College.  

Financiën

Op koers

1. Nieuwbouw school : ​De financiële bijdrage voor de nieuwbouwschool is conform de VNG-norm voor onderhuisvesting. Voor 9.000m² BVO is dekking beschikbaar gesteld door de gemeente. Het gaat om een bedrag van € 21,7 miljoen. De dekking voor de kapitaalslasten is beschikbaar in de begroting (conform 1e kwartaalrapportage 2021.)  

De extra 1.200m² BVO vraagt een gemeentelijke investering van € 3,4 miljoen. Deze €3,4 miljoen wordt, zoals eerder besloten, gedekt uit de grondopbrengsten van de ontwikkellocaties: De Marke Noord, De Marke Zuid en de Boerhaave-locatie. De Marke-Noord en Zuid worden ontwikkeld door de gemeente. De Boerhaave-locatie door Stichting Carmelcollege (zij staan garant voor een bijdrage van € 750.000). Omdat de fasering van de investering en de winstneming uit grondexploitatie van elkaar verschillen, moet de financiële verwerking via een reserve (de reserve kapitaalslasten) verlopen: de kapitaalslasten van de € 3,4 miljoen investering worden onttrokken en de te realiseren winsten uit de grondexploitatie worden gestort in de reserve kapitaalslasten. Dit wordt begrotingstechnisch in deze 2e kwartaalrapportage geregeld.  

Bij de 1e kwartaalrapportage 2021 is reeds een bedrag van €373.000 gestort in de reserve kapitaalslasten voor eventuele renteverliezen. Het risico bestaat dat bij latere winstneming hogere rentenadelen ontstaan dan voorzien.  

De Stichting Camelcollege / Etty Hillesum Lyceum bouwt voor eigen rekening en risico. Er vindt alleen verrekening plaats van de werkelijke indexering op basis van CBS die jaarlijks in september door de VNG voor onderwijshuisvesting bekend wordt gemaakt, zowel op het investeringsbedrag als op de verwachte opbrengsten uit de ontwikkellocaties. Er is gerekend met 3 procent per jaar. Met de huidige schaarste van bouwmaterialen ontstaat het risico dat de gebudgetteerde index niet toereikend is. Het is echter niet te voorspellen hoe de schaarste zich de komende jaren gaat ontwikkelen.

Er vindt een verrekening plaats op basis van de werkelijk gemaakte sloopkosten. In deze posten zit een risico. De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor de kosten van sloop.


2. Nieuwbouw sporthal: Voor de realisatie van de sporthal is € 8,3 mln inclusief btw. nodig. Door nieuwe/toekomstige regelgeving in de sport zijn de afmetingen de toekomstige sporthal aangepast van 24mx58m naar 26mx60m, zodat het voldoet aan toekomstige eisen. Dat deze wijziging eraan zat te komen is aangekondigd in de eerste kwartaalrapportage 2021 en is nu onvermijdelijk. De benodigde verhoging van de investering ten opzichte van de eerste kwartaalrapportage is € 470.000 inclusief btw. Dit wordt gezien als een autonome ontwikkeling en wordt opgevangen binnen de stelpost zoals genoemd in de 1e kwartaalrapportage 2021. Op deze wijze kan het budgetneutraal worden opgevangen maar zorgt er wel voor dat eventuele tegenvallers in de exploitatie minder makkelijk opgevangen kunnen worden.  

De huidige sporthal Keizerslanden heeft nog een boekwaarde. Met het sportbedrijf is afgesproken dat de boekwaarde tussen nu en de realisatie van de nieuwe sporthal afgeboekt. Het gaat om een totaal bedrag van ca. € 120K.


3. Deventer scheidsrechtersvereniging: Als de Deventer scheidsrechtersvereniging op De Marke Zuid blijft is er een budget van maximaal € 225.000 beschikbaar. Mocht er een positief resultaat komen uit het onderzoek om de Deventer scheidsrechtersvereniging en Devinco te verplaatsen dan wordt dit budget ingezet om de verplaatsing mogelijk te maken. De verwachting is dat verplaatsing binnen de beschikbare financiële middelen mogelijk is. Als alle partijen kiezen voor verplaatsing dan zal te zijner tijd een herschikking van budgetten plaats vinden.


4. Overige financiële aandachtspunten
Binnen de budgetten is geen rekening gehouden met risico’s zoals extra kosten i.v.m. stikstofproblematiek. Aanvullende eisen en wensen van de gemeente en gebruikers (sportclubs)Ontwikkeling van de bouwkosten . Deze risico’s worden meegenomen in de halfjaarlijkse risico analyses (risman).

Afwijking begroting?

Nee

nvt.

Afwijking investering?

Nee

Nee

Afwijking exploitatie?

Nee

Nvt, er is nog geen sprake van exploitatie

Risico's en kansen

Risico's en kansen?

Op koers

Kansen:
- Door de aanbevelingen uit het strategisch huisvestingsplan voor nieuwbouw van het Etty Hillesum te volgen, kan de Marke Noord volledig vrijgespeeld worden. Samen met het afstoten van de oude sporthal ontstaat hier een goede locatie voor herontwikkeling voor woningen.  
- Indien de nieuwbouw van de school en de sporthal op een verantwoorde wijze compact ingepast kan worden op de locatie de Marke Zuid, ontstaat er een strook grond die door de school afgestoten kan worden. Dit stuk grond komt vervolgens om niet terug naar de gemeente. De grond kan, aansluitend aan het Ludgeruskwartier, ontwikkeld worden ten behoeve van woningbouw.  
- Stichting Carmel heeft in gesprekken aangegeven de opbrengstenpotentie van de locatie Boerhaave als extra bijdrage (bovenop hun toegezegde bijdrage) in te willen brengen. Een ontwikkel en realisatie overeenkomst hierover met het EHL/SCC (Stichting Carmel College) wordt op dit moment opgezet.

Risico’s :

Voor dit project is er een risicoanalyse gemaakt volgens de gemeentelijke methodiek.

Er zijn verschillende risico’s die kunnen zorgen voor vertraging en / of kostenverhogend werken. Met name de bestemmingsplanwijziging, uitkomst van de aanbesteding, SPUK-regeling, stijging van de bouwkosten en vertraging zijn belangrijke risico’s. Het niet op te vangen deel blijft nog binnen de 50K grens en heeft daarom geen gevolgen voor het weerstandvermogen. In het vierde kwartaal wordt de risicotabel herijkt.

Planning

Afwijking begroting?

Op koers

De planning is ten opzichte van de vorige kwartaal rapportage enigszins veranderd. Echter verwachten we nog steeds dat de school voor het schooljaar 24/25 in gebruik genomen kan worden en dat de sporthal in 2023 opgeleverd kan worden. Het opleveren van de sporthal in 2023 is van belang om gebruik te kunnen maken van de SPUK-regeling. In de begroting is er rekening mee gehouden dat we gebruik maken van de SPUK-regeling.

School:
Definitie: september/oktober 2021
Ontwerp: (doorlooptijd 12 mnd): augustus 2022
Voorbereiding: (doorlooptijd 8 mnd): april 2023
Realisatie: (doorlooptijd 16 mnd): augustus 2024
Nazorg

Sporthal:
Definitie: september/oktober 2021
Ontwerp: (doorlooptijd 7 mnd): mei 2022
Voorbereiding: (doorlooptijd 2 mnd): juli 2022
Realisatie: (doorlooptijd 8 mnd): maart 2023
Nazorg

Afwijking totaalplanning?

Nee

Hier zien we geen afwijkingen, omdat de bedragen worden opgenomen in de begroting van 2024.

Communicatie

Communicatie

Op koers

De relevante partners van dit project zijn Stichting Carmel college, Etty Hillesum Lyceum (bouwheer school), Sportbedrijf, DSVeO, Devinco en de diverse sportverenigingen die gebruik maken van sporthal Keizerslanden.  

Stichting Carmelcollege en Etty Hillesum Lyceum zijn actief betrokken bij de realisatie van het schoolgebouw, de school is immers Bouwheer voor de school. Het Etty Hillesum Lyceum draagt zelf zorg over het informeren en/of betrekken van hun medewerkers, de leerlingen en de ouders in het proces.  

Sportbedrijf is actief betrokken bij het realiseren van de sporthal. Het sportaccommodatiebeleid moet straks uitwijzen welke sportverenigingen gebruik gaan maken van de nieuwe sporthal. Deze sportverenigingen worden geinformeerd over de verdere ontwikkelingen door Sportbedrijf.  

Met DSVeO en Devinco is op regelmatige basis overleg geweest over de voortgang en ontwikkelingen. In de komende tijd worden er concrete afspraken gemaakt met deze partijen.

De omwonenden zijn nog niet betrokken in het proces. Voor communicatie naar buiten toe is er een communicatiekalender opgesteld. Met EHL, Sportbedrijf en de DSVeO is er een werkgroep opgericht om de communicatie in goede banen te laten leiden. De gemeente is in de lead mbt de communicatie naar buiten toe. De andere partijen sluiten aan op de communicatiemiddelen die zijn opgesteld door de gemeente om hun eigen achterban te informeren.  

Overige informatie