Deze pagina is gebouwd op 09/17/2021 15:42:44 met de export van 09/16/2021 15:29:52

Omgevingswet

Projectnaam

Implementatie omgevingswet

Portefeuillehouder

L. Grijsen

Rapportagedatum

1 augustus 2021

Website: omgevingswet.deventer

Basisinformatie Project

Op 1 juli 2022 moet de gemeente Deventer klaar zijn om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de Omgevingswet. Dit betekent dat producten en diensten geleverd moeten kunnen worden (bijvoorbeeld een omgevingsvergunning) en dat de werkprocessen en systemen hiertoe zijn voorbereid. Verder moet er voldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar zijn om deze producten en diensten ook daadwerkelijk te kunnen leveren en de organisatie daarop ingericht zijn. Tenslotte moeten de inwoners van de gemeente Deventer weten op welke dienstverlening en ondersteuning van de gemeente zij kunnen rekenen vanaf 1 juli 2022.

Maar dan zijn we er nog niet. Nadat de wet is ingegaan zullen we nog verder moeten door ontwikkelen. De wet en bijbehorende instrumenten bieden diverse mogelijkheden voor lokale afwegingen. Doordat in eerste instantie onder de nieuwe wet bestaande wetten en regels in stand blijven (de bruidsschat), kunnen we in de jaren 2022 en verder werken aan de invulling van eigen regels waar wij dat willen.

De implementatie Omgevingswet dient ervoor te zorgen dat alle voorgaande benodigde activiteiten worden uitgevoerd en geborgd.

Projectfase

Realisatiefase

Besluitvorming

Genomen besluiten:

 • Programmabegroting 2016 vastgesteld november 2015;
 • 2e kwartaalrapportage 2018 vastgesteld;
 • 1e kwartaalrapportage 2019 vastgesteld;
 • Plan van aanpak Implementatie Omgevingswet "Expeditie Deventer" vastgesteld 4-4-2017;
 • Vrijgave omgevingsvisie voor zienswijze d.d. 27 maart 2019
 • Vrijgave bestemmingsplan stad en dorpen voor zienswijze d.d. 19 maart 2019
 • Plan van Aanpak Implementatie Omgevingswet 2.0 d.d. juli 2019
 • Omgevingsvisie d.d. 18 december 2019
 • Bestemmingsplan stad en dorpen (met verbrede reikwijdte) d.d. juni 2020
 • Legesverordening 2021 vastgesteld gemeenteraad d.d. eind 2020
 • Aanbesteding omgevingsplan software vastgesteld college d.d. december 2020

Te nemen besluiten:

 • Plan van aanpak van een omgevingsplan (Q3 2021, gemeenteraad),  
 • Legesverordening Omgevingswet (februari 2022, Gemeenteraad)
 • Participatiebeleid en Participatieplicht buitenplanse afwijkingen (Q4 2021, Gemeenteraad)
 • Mandatering en bevoegdheden adviesrecht (Q4 2021, Gemeenteraad)

Stand van zaken

Het nieuwe Plan van Aanpak is vastgesteld. Per 1 januari 2019 is een nieuwe fase gestart, te weten de transitiefase. We werken op basis van 7 pijlers, te weten digitalisering, omgevingsvisie, omgevingsplan, processen, anders werken, participatie en monitoring.

De ingangsdatum van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1 juli 2022. Door de nieuwe ingangsdatum zal inhoudelijk het werk niet veranderen. In mei 2021 is agile werken geïntroduceerd om op 1 juli 2022 Omgevingswet proof te zijn in het primaire proces. Hiermee zorgen we er voor dat alle noodzakelijke besluiten zijn genomen en ingebed zijn in de processen om klaar te zijn voor de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de Omgevingswet.

We verwachten ook geen frictiekosten, wel kunnen door de langere termijnen de kosten iets toenemen. Per pijler zal de stand van zaken verder worden toegelicht.

Wegwijzer kerninstrumenten
De nieuwe omgevingswet introduceert 4 kerninstrumenten voor gemeenten: omgevingsvisie, programma, omgevingsplan en omgevingsvergunning. De invulling en uitwerking van deze instrumenten is deels wettelijk bepaald en deels kan een gemeente zelf keuzes maken over de detaillering en werkwijze. Tweede helft 2020 is hiermee een start gemaakt, door a) kennissessies over de kerninstrumenten te organiseren en b) werksessies te organiseren waarin we onderzoeken hoe de huidige beleidsproducten zich verhouden tot de nieuwe kerninstrumenten. Naar aanleiding van de sessies is een concept wegwijzer opgesteld. Deze intern gerichte wegwijzer wordt de komende maanden verder ingevuld en gedeeld en besproken met collega’s. Doel is afspraken te maken hoe we in de praktijk de kerninstrumenten gaan toepassen en borgen in Deventer.

Omgevingsvisie
De omgevingsvisie is in december 2019 vastgesteld. De omgevingsvisie wordt in de praktijk gebruikt als kader en toetsdocument, o.a. door de carrousel. Daarnaast wordt aan de hand van casussen ervaren hoe je werkt met de omgevingsvisie en welke veranderingen er nodig zijn om in de geest van de omgevingswet te gaan werken. De afgelopen maanden is bijvoorbeeld aansluiting gezocht met lopende opdrachten en opgaven. Wat is de relatie tussen de omgevingsvisie en de opgave wonen en voorzieningen, fietsbeleid, klimaatadaptatieplan? Een gezamenlijke zoektocht, waarbij onder de omgevingswet de omgevingsvisie straks het enige ambitiedocument is met ambities voor de fysieke leefomgeving. Wat is de status van de andere opgaven/ wensen en uitwerkingen? Soms zal een opgave om actualisering van de omgevingsvisie vragen, soms is er sprake van een uitwerking in een programma of in een private overeenkomst. Een zoektocht die we aangaan door leren door te doen. Zie ook wegwijzer kerninstrumenten.

De casussen hebben veel inzichten opgeleverd, die we nu vertalen in een werkwijze. Hierin zijn eigenaarschap, integrale afweging op beleidsniveau en het beheer van de omgevingsvisie, zaken die in de organisatie belegd moeten worden. Tenslotte is er een start gemaakt met het meetbaar maken van de ambities uit de omgevingsvisie, deze worden vervolgens gerelateerd aan de ambities, doelstellingen en indicatoren in de programmabegroting.

Bestuurlijke communicatie en besluitvorming
In het najaar zijn drie technische informatiesessies gehouden voor de raad over het omgevingsplan, het adviesrecht en de participatie bij initiatieven. Raadsleden zijn meegenomen in de huidige wetgeving en nieuwe wetgeving en er is een toelichting gegeven over wat er op details veranderen gaat. De raad heeft woensdag 25 november doorgesproken over deze onderwerpen en input meegegeven aan college. Deze input wordt meegenomen in de verschillende voorstellen op de drie thema’s.

Werkprocessen
De noodzakelijke aanpassingen in de werkprocessen, onder andere vooroverleg en vergunningen, worden via een agile werkmethode doorgevoerd met de focus op de wettelijke vereisten. Niet wettelijke procesverbeteringen worden waar mogelijk opgepakt. Alle betrokken teams zijn vertegenwoordigd in de werkgroepen. Dit maakt dat er een goede verbinding is met de andere implementatie activiteiten omgevingsplan en digitalisering. De Omgevingswet vraagt ook om het herijken van de afspraken op regionale niveau. Er wordt actief deelgenomen in diverse regionale werkgroepen waarin afspraken worden gemaakt over de samenwerking en advisering. Regionaal gemaakte afspraken worden in de processen geïmplementeerd.   

 Zo hebben onze ketenpartners (Omgevingsdienst, Provincie, Waterschap, GGD, Veiligheidsregio en Rijkswaterstaat) gezamenlijk een Omgevingstafel opgezet voor integrale advisering ten aanzien van een initiatieven die zich nog in de oriëntatie fase bevinden. De Omgevingstafel vervangt daarmee de afzonderlijk op te vragen adviezen en biedt de initiatiefnemer in een vroeg stadium één richtinggevend advies van de betrokken ketenpartners.  Begin juli heeft de regionale ketentest plaatsgevonden. Tijdens deze eerste ketentest is het proces, de werkafspraken en de interactie tussen de ketenpartners getest. De komende periode werken alle ketenpartners samen om dit proces te verbeteren.  

Personeel en organisatie
Voor medewerkers uit de direct betrokken teams blijven we via de digitale leeromgeving onderwerpen aanbieden over de basis van de Omgevingswet. In het najaar zijn we gestart met verdiepen op kennis. Het verdiepingstraject omgevingsplan is afgerond, deze  groep medewerkers werken nu door aan de voorstellen voor het omgevingsplan en zijn aanspreekpunt voor collega’s met inhoudelijke vragen om het omgevingsplan.  

Verschillende andere werkgroepen waar we samen werken aan de implementatie en kennis opdoen combineren. De komende maanden wordt maatwerk aangeboden aan de verschillende functies om kennis en ervaring met de omgevingswet op te doen. De monitor anders werken zetten we periodiek in om in 2021 feedback te krijgen hoe medewerkers kijken naar de implementatie en om gericht acties uit te zetten om medewerkers verder voor te bereiden.

Omgevingsplan
Het omgevingsplan voor Deventer is volop in ontwikkeling. Deze zal de komende jaren gefaseerd worden opgebouwd en worden doorontwikkeld. In 2020 zijn hiervoor al twee grote mijlpalen bereikt. Het bestemmingsplan Deventer Stad en Dorpen (bestemmingsplan verbrede reikwijdte) en de Verordening fysieke leefomgeving zijn in juli 2020 door de gemeenteraad vastgesteld.  

De projectgroep Omgevingsplan is vormgegeven en ingeregeld voor de periode 2021. In deze projectgroep zitten medewerkers van verschillende teams en vertegenwoordiging van de Omgevingsdienst. Dit projectteam voert de regie op de verschillende acties die nodig zijn om het omgevingsplan te ontwikkelen. Om het kennisniveau op peil te brengen is een intern opleidingstraject omgevingsplan uitgevoerd. Aan deze training zijn, naast de projectgroepleden, ook nog meer collega's aangesloten. Hierdoor is het mogelijk om kennis breder binnen de organisatie te verspreiden. De projectgroep is er in eerste instantie op gericht om de minimale acties voor het omgevingsplan die nodig zijn bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet in beeld te brengen en te realiseren.  

Het projectteam heeft een aantal bouwstenen opgeleverd voor het plan van aanpak voor het omgevingsplan. In dit plan van aanpak wordt richting geven aan het proces voor het verder ontwikkeling en fasering van het omgevingsplan. Het plan van aanpak wordt gedeeld met het college en de Raad.

Participatie
In november 2020 is de raad in technische informatiesessies bijgepraat, o.a. over participatie. Vervolgens heeft onder leiding van Pascale Georgopoulou een werksessie plaatsgevonden. De raad heeft daarin aan de hand van casussen nagedacht over wanneer participatie al dan niet verplicht zou moeten worden gesteld en welke aandachtspunten ze wil meegeven voor het participatiebeleid. Deze punten zijn verder uitgewerkt en weergegeven in de discussiememo die in een raadstafel in Q3 besproken wordt.  

Digitalisering
Voor het opstellen en publiceren van omgevingsdocumenten (omgevingsplan en -visie) is specifieke software nodig. Ook is software nodig voor opstellen en publiceren van zgn. Toepasbare regels waarmee check- en aanvraagformulieren kunnen worden gemaakt en aangeboden via het nieuwe Omgevingsloket. Deze software is inmiddels verworven. De komende tijd zal gebruikt worden om te gaan oefenen met de nieuwe instrumenten, zodat we ons de nieuwe manier van werken eigen kunnen maken.

Een belangrijke wettelijke eis vanuit de Omgevingswet is het digitaal kunnen ontvangen van aanvragen om een omgevingsvergunning. De software die in het VTH-domein (Powerbrowser2020) wordt gebruikt voor het ontvangen en behandelen van omgevingsvergunningen is in omgevingsdienst-verband aangeschaft. De aanpassingen in de huidige software wordt daarom in gezamenlijkheid opgepakt. Daarnaast is Powerbrowser2020 aangesloten op de zgn. Samenwerkingsfunctionaliteit waarmee gegevens uitgewisseld kunnen worden met ketenpartners die niet werken met de VTH-applicatie. De koppelingen zijn gerealiseerd tussen Powerbrowser2020 en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) in de testomgeving. De realisatie van de koppelingen in de productie-omgeving zal op een later moment plaatsvinden.  

Datagedreven werken/monitoring
Eind 2020 is de gemeenteraad geïnformeerd over datagedreven werken, informatieveiligheid en privacy. In juni 2021 vond een vervolgsessie plaats met de raad over specifiek datagedreven werken. De raad heeft aangegeven graag handvatten te krijgen hoe gemeenteraden het debat over digitaliseringsvraagstukken op een constructieve en goed geïnformeerde manier kunnen voeren.  

Voortgang

Scope

Op koers

De algemene uitvoering vindt plaats binnen de gestelde kaders.

Financiën

Behoeft aandacht

De dekking bestaat uit diverse posten.

De raad heeft via 3 besluiten (begroting 2016, 2e kwartaalrapportage 2018 en 1e kwartaalrapportage 2019) €1.790.000 eenmalig beschikbaar gesteld. Aanvullend heeft de raad middelen beschikbaar gesteld om de basisregistraties op orde te brengen. Dit gaat om een bedrag van €1.062.500.

Daarnaast is binnen programma 5 het “oude” budget actualisatie bestemmingsplannen structureel voor €200.000 beschikbaar (inclusief overhead).

De inzet vanuit de organisatie wordt veelal gedaan door medewerkers waarvan de uren reeds zijn gedekt, zoals de inzet van de transitiemanager en de inzet van de organieke kerngroep en het opleidingsbudget vanuit personeel en organisatie.
Voor de jaren na 2021 wordt per jaar de budgetvraag beoordeeld; vooralsnog wordt hiervoor weerstandsvermogen aangehouden. Omdat de periode 2022 en verder formeel nog niet gedekt is zal financiën nu oranje moeten scoren.

Afwijking begroting?

Nee

Zie de tabellen "Kostenraming en dekking" en "Afwijkingen" hierna.

Afwijking investering?

Nee

Afwijking exploitatie?

Nee

Er zijn op dit moment geen afwijkingen van de begrote exploitatiekosten.

Kostenraming en dekking per jaar (x €1)

Activiteit

2021

2022

2023

2024

Informatiearchitectuur

Digitalisering basis op orde

190.000

190.000

190.000

190.000

Digitale dienstverlening en informatievoorziening

145.000

67.500

42.500

42.500

Monitoren, evalueren en datagestuurd werken

120.000

100.000

100.000

100.000

Subtotaal informatiearchitectuur

455.000

357.500

332.500

332.500

Instrumenten

Omgevingsvisie

97.400

52.800

19.200

0

Bestemmingsplan verbrede reikwijdte en omgevingsplan

171.500

171.500

171.500

87.500

Subtotaal instrumenten

268.900

224.300

190.700

87.500

Werkprocessen

90.800

75.800

71.800

64.800

Anders werken en organiseren

119.800

57.400

57.400

57.400

Communicatie en participatie

69.800

47.400

47.400

47.400

Organisatie

215.400

134.200

86.600

72.600

Subtotaal raming

1.219.700

896.600

786.400

662.200

Subtotaal reeds gedekt

1.219.700

546.600

486.400

462.200

Subtotaal aanvullend benodigd

0

-350.000

-300.000

-200.000

Afwijkingen t.o.v. jaarschijf begroting (x €1)

Activiteit

2021

Afwijkingen

Informatiearchitectuur

Digitalisering basis op orde

190.000

Digitale dienstverlening en informatievoorziening

245.000

Inclusief 100.000 Budgetoverheveling

Monitoren, evalueren en datagestuurd werken

153.414

Inclusief 33.414 Budgetoverheveling

Subtotaal informatiearchitectuur

588.414

Instrumenten

Omgevingsvisie

97.400

Bestemmingsplan verbrede reikwijdte en omgevingsplan

171.500

Subtotaal instrumenten

268.900

Werkprocessen

190.800

Inclusief 100.000 budgetoverheveling

Anders werken en organiseren

119.800

Communicatie en participatie

69.800

Organisatie

215.400

Subtotaal raming

1.453.114

Reeds gedekt eenmalige budgetten

500.000

Reeds gedekt programmabegroting en organisatie

509.700

Reeds gedekt basisregistraties

210.000

Budgetoverheveling uit 2020

233.414

Risico's en kansen

Risico's en kansen?

Op koers

Vooralsnog stellen we voor de risico’s (m.u.v. structurele effecten implementatie) op te vangen binnen het projectbudget zelf door als ze zich voordoen andere keuzes te maken.  

In mei 2021 heeft de minister besloten om de Omgevingswet met een jaar uit te stellen. De koepels waaronder de VNG zijn op dit moment in gesprek met de minister over de financiële gevolgen van dit uitstel. Gemeenten moeten hoogstwaarschijnlijk extra kosten maken voor de implementatie van de Omgevingswet. In het interbestuurlijke financiële akkoord over de Omgevingswet uit 2016 is overeengekomen dat de verschillende overheden de implementatie kosten zelf dragen en dat over de verwachte maatschappelijke baten geen korting zal komen. Onderzocht wordt hoe moet worden omgegaan met deze extra kosten. Dit moet in Q3 2020 duidelijk worden. Dit kan invloed hebben op de begroting Omgevingswet van Deventer.

Het derde risico is het feitelijk structurele effect van de Omgevingswet. Momenteel onderzoekt het ministerie samen met de koepels wat deze financiële effecten zullen zijn. Het structurele effect zal gaan spelen vanaf 2022. Voor de huidige begroting heeft dit dus geen effect.

Zie de tabel “Risico” hierna.

Risico (nr 5)
Het digitaal stelsel omgevingswet (DSO) is een groot IT project onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Er bereiken ons wel signalen (en hebben zelf ook ervaringen) over de verminderde stabiliteit van het DSO (project van het Rijk), de soms lage kwaliteit van de weergave van informatie in het DSO en het nog niet goed operationeel zijn van de Omgevingsplanmodule binnen het DSO. Als dit niet snel wordt opgelost, blijft er te weinig oefentijd over voor gemeentelijke ambtenaren om te werken met de nieuwe systemen. Formeel is met het ministerie een periode van 1 jaar afgesproken. Deze wordt nu niet gehaald.

Nieuw risico (nr 6)
Menselijke capaciteit ondanks beschikbare middelen niet op de markt te verkrijgen en andere prioriteiten (bv woningbouw).

Communicatie

Communicatie

Op koers

Voor de Omgevingswet wordt gewerkt aan participatiebeleid waaraan initiatiefnemers moeten voldoen, indien zij een initiatief hebben. Ook neemt de gemeenteraad vóór invoering van de nieuwe wet een besluit over verplichte participatie en adviesrecht. In het najaar 2020 zijn we hierover in gesprek geweest met college en raad.

Er is een nieuwe planning gemaakt voor activiteiten rondom de Omgevingswet, ook voor college en raadsleden.

De algemene communicatie over de Omgevingswet met bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties wordt in 2021 opgestart. Landelijk is hiervoor een toolkit ontwikkeld, waarvan we ook in Deventer gebruik kunnen maken.

Overige informatie

Risico's

Risico

Gebaseerd op

Omvang voor

Beheersmaatregel

Omvang na

1. Uitloop planning

25% van €400.000

€100.000

Vaststellen PvA en goede beheersing

€0

2. Invoering wetgeving vertraagt

10% van €500.000

€50.000

Goed aansluiten op landelijke ontwikkelingen

€25.000

3. Implementatie en transformatie leidt tot toenemende exploitatiekosten

€1.000.000

In de transformatiefase zullen beleidskeuzes en financiële gevolgen integraal inzichtelijk moeten worden gemaakt. Een deel zal niet kunnen worden voorkomen en is autonoom.

€500.000

4. Onvoldoende capaciteit in de organisatie en grote werkdruk, waardoor duurdere inhuur nodig is

€500.000

Goede fasering en realistische mijlpalen en veel werk met werk maken.

€175.000

5. Kwaliteit DSO onvoldoende, waardoor er gewerkt moet gaan worden met systemen die tijdelijk naast elkaar functioneren. De dienstverlening voor inwoners en bedrijven zal hierdoor dalen.

-

Als Deventer kunnen we alleen proberen de gevolgen te beperken door het opzetten van een goede communicatie. We hebben geen invloed op de voortgang van het DSO project.

-