Deze pagina is gebouwd op 09/17/2021 15:42:44 met de export van 09/16/2021 15:29:52

Onderzoek Rekenkamer

Onderzoek Rekenkamer Onderwijshuisvesting

Aanbeveling

Stand van zaken

1. Stel een beleidsvisie voor de langere termijn op.

IHP 2021-2026 wordt dit jaar ter vaststelling voorgelegd

Aanbeveling

Stand van zaken

2. Besteed aandacht aan inhoudelijke thema’s en ambities.

Die komen in het IHP 21-26 aan de orde

Aanbeveling

Stand van zaken

3. Breng de lange termijn behoefte en de reële kosten beter in beeld.

In het IHP wordt een financiële paragraaf toegevoegd die antwoord geeft op deze aanbeveling.

Aanbeveling

Stand van zaken

4. Maak gebruik van kennis binnen én buiten de gemeente.

Het concept IHP zal intern worden besproken met de inhoudelijk deskundigen. Tevens worden IHP's van andere gemeenten bekeken.

Aanbeveling

Stand van zaken

5. Werk aan knelpunten door sturing én samenwerking.

Met alle betrokken partijen wordt zowel binnen groepsverband (Lea) als individueel gesproken. Hier worden ook de knelpunten meegenomen.

Aanbeveling

Stand van zaken

6. Wees voorbereid op nieuwe huisvestingsaanvragen.

Daartoe is het IHP opgesteld.

Aanbeveling

Stand van zaken

7. Bespreek de aantrekkelijkheid van onderwijshuisvesting in Deventer in een breder verband.

Komt terug in het nieuwe IHP. Er is aandacht gevraagd voor capaciteitsuitbreiding voor de I van Integraal in het IHP.