Deze pagina is gebouwd op 09/17/2021 15:42:44 met de export van 09/16/2021 15:29:52

Doorontwikkeling Regionale toegang Beschermd wonen en Maatschappelijk opvang

Projectnaam

Toegang Sociaal Domein - Doorontwikkeling Regionale Toegang Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang

Portefeuillehouder

College van B&W

Rapportagedatum

22 juli 2021

Basisinformatie Project

De samenwerkende gemeenten beschermd wonen en maatschappelijke opvang hebben in het samenwerkingsconvenant opgenomen dat de centrumgemeente Deventer de regionale toegang tot de voorzieningen beschermd wonen en maatschappelijke opvang ten behoeve van de vijf samenwerkende gemeenten uitvoert. Hiertoe is de centrumgemeente ook gemandateerd. Op dit moment zijn hiertoe detacheringsovereenkomsten ingericht voor een vijftal medewerkers. Nu ook de toekomstige samenwerking (waaronder de regionale toegang) vanaf 1-1-2023 is geborgd, middels een voorgenomen vernieuwd convenant waarover alle gemeenteraden afgelopen voorjaar een zienswijze hebben kunnen geven, is de wens en noodzaak om de personele constructie ook te verduurzamen.  Bedoeling is dat hierover kort na het zomerproces een (directie)besluit wordt genomen, waarbij de medewerkers een arbeidsovereenkomst bij de (centrum)gemeente Deventer wordt aangeboden per 1-1-2022 en waarbij de positionering van de medewerkers wordt bepaald. Bedoeling is de (regionale) medewerkers vanaf 1-1-2023 binnen het Team Publiekscontacten te positioneren, maar hen daarin – conform samenwerkingsconvenant – duidelijk te (blijven) onderscheiden van de lokale toegangstaken, zodat de (regionale) onafhankelijkheid en herkenbaarheid gewaarborgd blijft.

Besluitvorming

Projectfase

Stand van zaken

Deelproject 4 zit in de ontwerpfase

Op dit moment worden de laatste voorbereidingen getroffen ter voorbereiding op de besluitvorming van de directie. Die besluitvorming is voorzien in september 2021. De realisatie van het besluit is voorzien vanaf eind september 2021 tot en met december 2021.

Voortgang

Scope

Op koers

De uitvoering vindt plaats volgens planning.

Financiën

Op koers

Uitgangspunt is dat het in dienst nemen van medewerkers voor de gemeente Deventer minimaal budgetneutraal is. De kosten voor de medewerkers worden nu ook gedragen door de regio als geheel. Dit zal ook in de nieuwe situatie zo zijn. Gezien de beperkte omvang van de verandering zijn er geen additionele incidentele kosten aan de orde.  

Afwijking begroting?

Nee

nvt

Afwijking investering?

Nee

Nee

Afwijking exploitatie?

Nee

nvt

Risico's en kansen

Risico's en kansen?

Op koers

Door het borgen van de regionale toegang kan er sprake zijn van verdere borging van kwaliteit. Op dit moment zijn geen reële risico's voorzien.  

Planning

Afwijking begroting?

Op koers

Start nieuwe situatie is 1 januari 2022. Deze planning is haalbaar en realistisch.  

Afwijking totaalplanning?

Nee

Communicatie

Communicatie

Op koers

De medewerkers zijn goed betrokken en kunnen de verandering goed volgen. De betreffende aanbieders, welke nu de medewerkers detacheren, zijn goed geinformeerd en betrokken. Intern zijn de managers van de verschillende Teams én verschillende disciplines betrokken.  

Overige informatie