Deze pagina is gebouwd op 09/17/2021 15:42:44 met de export van 09/16/2021 15:29:52

Renteresultaat

Het renteresultaat is circa €625.000 gunstiger dan waarmee in de bijgestelde begroting bij de eerste kwartaalrapportage rekening is gehouden. De oorzaak hiervan is een eenmalige correctie van €625.000 die in de rentelasten is doorgevoerd. Zie voor nadere toelichting paragraaf financiering.

Lopende kredieten

In de kwartaalrapportage wordt ook per programma gerapporteerd over de lopende investeringen. Zowel inhoudelijk als financieel wordt aangegeven of de realisatie conform de begroting gaat plaatsvinden. Er zijn geen grote afwijkingen te melden.

Onvoorzien

De post Onvoorzien, met een saldo van €195.000 is ongewijzigd ten opzichte van de 1e kwartaalrapportage 2021.

Grote projecten

In de leidraad grote projecten is afgesproken dat via de reguliere kwartaalrapportages de rapportage plaats vindt over de grote projecten. De grote projecten die zijn aangewezen betreffen:

Projectnaam

Planning

Financiën

Risico's

Fase

Bedrijvenpark A1

Behoeft aandacht

Op koers

Op koers

Realisatiefase

De Marke Zuid

Op koers

Op koers

Op koers

Verkenningsfase

Implementatie omgevingswet

Op koers

Behoeft aandacht

Op koers

Realisatiefase

Poort van Deventer - Gasfabriekterrein

Op koers

Behoeft aandacht

Behoeft aandacht

Realisatiefase

Poort van Deventer - Mobiliteit Poort van Deventer

Op koers

Op koers

Op koers

Initiatiefase

Poort van Deventer - S/Park

Op koers

Behoeft aandacht

Behoeft aandacht

Realisatiefase

Poort van Deventer - Stadsentree (Teugseweg)

Behoeft aandacht

Behoeft aandacht

Behoeft aandacht

Verkenningsfase

Slim warmtenet Zandweerd, fase 1

Behoeft aandacht

Behoeft aandacht

Behoeft aandacht

Voorbereidingsfase

Toegang Sociaal Domein - Doorontwikkeling Regionale Toegang Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang

Op koers

Op koers

Op koers

Toegang Sociaal domein - Doorontwikkeling team Toegang Jeugd

Op koers

Op koers

Op koers

Verkenningsfase

Toegang Sociaal domein - Transformatieopgave/Toegang

Op koers

Op koers

Op koers

Verkenningsfase

Toegang Sociaal domein - Verkenning organisatie sociale teams

Op koers

Op koers

Op koers

Realisatiefase

Bij de 3 e kwartaalrapportage 2021 worden de projecten Burgerweeshuis en “de Nieuwe Keizer” toegevoegd.

Zie voor informatie over de afzonderlijke projecten de Grote projecten .