Deze pagina is gebouwd op 09/17/2021 15:42:44 met de export van 09/16/2021 15:29:52

In de diverse programma's kunnen mutaties in lasten en baten worden verrekend met reserves. Indien dit het geval is, dan worden de betreffende reserves hieronder weergegeven.

(bedragen x €1.000)

Programma

Onderwerp

Reserve

2021

Stortingen

Leefomgeving

Rembrandtkade/IJsselkade

Overlopende uitgaven

204

Leefomgeving

Lebuinuspleinen

Gemeentebrede investering

150

Milieu

Overdracht vastgoed NV Milieucentrum

Onderhoud NV Milieucentrum

280

Milieu

Overdracht vastgoed NV Milieucentrum

Egalisatiereserve vastgoed NV Mileucentrum

14

Milieu

Proeftuin met aardgas vrije wijk

Specifieke weerstandsreserve

750

Herstructurering en vastgoed

Effecten zomeractualisatie grondexploitaties

Egalisatiereserve weerstand

1.525

Herstructurering en vastgoed

Effecten zomeractualisatie grondexploitaties

Gebiedsontwikkeling -Centrumschil

1.315

Bedrijfsvoering

Roadmap ICT

DOWR-I kapitaallasten

3

Algemene dekkingsmiddelen

Tegemoetkoming huur overige organisaties

Overlopende uitgaven

16

Algemene dekkingsmiddelen

Uitkomst 2e kwartaalrapportage 2021

Generieke weerstandreserve

8.601

Saldo Stortingen

12.858

Puttingen

Openbare orde en veiligheid

Planvorming openbare ruimten Beestenmarkt

Overlopende uitgaven

50

Herstructurering en vastgoed

Effecten zomeractualisatie grondexploitaties

Egalisatiereserve weerstand

95

Herstructurering en vastgoed

Tegemoetkoming huur overige organisaties

Overlopende uitgaven

16

Algemene dekkingsmiddelen

Effecten zomeractualisatie grondexploitaties

Egalisatiereserve weerstand

900

Saldo Puttingen

1.061

Saldo

-11.797