Deze pagina is gebouwd op 09/17/2021 15:42:44 met de export van 09/16/2021 15:29:52

Voor de beheersing van liquiditeit- en renterisico’s worden drie limieten gehanteerd:

  • Renterisiconorm: het totale bedrag aan langlopende schulden wat in een kalenderjaar wordt afgelost of een renteherziening kent mag maximaal 20% bedragen van de totale gemeentebegroting;
  • Kasgeldlimiet: het totale bedrag van kortlopende schulden (na aftrek van vlottende middelen) mag maximaal 8,5% bedragen van de totale gemeentebegroting;
  • Norm schatkistbankieren: het totale bedrag aan liquide middelen dat buiten de schatkist wordt aangehouden bedraagt niet meer dan 2% van het begrotingstotaal.

In de afgelopen zes maanden heeft geen overschrijding van de limieten plaatsgevonden. Onderstaande tabel toont de limiet en de gerealiseerde waarde van elke limiet.

(bedragen x €1 miljoen)

Limiet

1e kwartaal

2e kwartaal

Begrotingstotaal

366,0

Renterisiconorm (20%)

< 73,2

3,4

33,4

Kasgeldlimiet (8,5%)

< 31,1

-16,0

-7,4

Norm Schatkistbankieren (2%)

< 7,3

2,0

2,3