Deze pagina is gebouwd op 09/17/2021 15:42:44 met de export van 09/16/2021 15:29:52

Verkeersinfrastructuur

Projectnaam

Poort van Deventer - Mobiliteit Poort van Deventer

Portefeuillehouder

F. Rorink

Rapportagedatum

30 juli 2021

Basisinformatie Project

Het drukste kruispunt van Deventer (Zutphenseweg – Visbystraat – Deventerweg – Teugseweg) zit tijdens de spits aan zijn maximumcapaciteit en er zijn dan files. Toename van verkeer betekent hier toename van files. Verkeerskundig en fysiek zijn er geen opties voor verruiming van de capaciteit op de kruising zelf. Daarom zijn nieuwe economische ontwikkelingen die nog niet verankerd zijn in een bestemmingsplan en die leiden tot een grote toename van verkeersbewegingen, niet mogelijk.  

De verkeersader Zutphenseweg in het gebied Poort van Deventer is in de spitsen het drukste wegvak van Deventer. Voor de ontwikkeling van de stad als geheel is het van belang dat de verkeerskundige structuur wordt verbeterd zodat verkeerskundige knelpunten oplossen en Deventer aantrekkelijk blijft, zowel voor bewoners en bezoekers van de stad als voor huidige en toekomstige bedrijven.  

De raad heeft in de begroting 2021 middelen ter beschikking gesteld om verkeerskundige maatregelen te onderzoeken die de druk van dit kruispunt in de spits kunnen verminderen.    

In samenwerking met ondernemers en belangengroepen in en rond het gebied Poort van Deventer heeft RoyalHaskoning DHV (RHDHV) onderzoek en adviezen gedaan voor verkeerskundige oplossingen.  

In het voorjaar van 2020 zijn adviezen uit het rapport van RoyalHaskoning DHV gepresenteerd aan de belanghebbenden in het gebied. Daarbij is gekeken naar infrastructurele- en gedragsmaatregelen om de duurzame bereikbaarheid van de Poort van Deventer op zichzelf en de bredere verkeersstructuur voor de stad te verbeteren. Anders dan bij andere kruispunten is de oplossing niet 1 oplossing op het drukke kruispunt maar de uitvoering van 8 deelprojecten in de omgeving van het kruispunt om daarmee de druk op het kruispunt te verminderen.  

Er is budget beschikbaar gesteld om de 8 deelprojecten verder te onderzoeken. Wat is de verkeerskundige bijdrage op het systeem (waaronder de kruising) en om meer inzicht te krijgen op draagvlak en kosten.   

Er is geen budget beschikbaar voor het zetten van vervolgstappen

Besluitvorming

Initiatief + definitiefase.

- Raadsmededeling 2020-001065: Tussenstand en vervolgstap Mobiliteit Poort van Deventer, d.d. 27-10-2020  
- B&W nota 2021-000871: Ontsluitingsweg in relatie Nouryon

Projectfase

Initiatiefase

Stand van zaken

Proces op hoofdlijnen
- De deelprojecten met verkeerskundige impact voor gemotoriseerd verkeer zijn door Goudappel-Coffeng onderzocht op effectiviteit. Ambtelijk beleidsadviseurs + wethouders Rorink en Walder zijn hierin meegenomen en aangehaakt;
- Voor de verkeerskundig effectieve projecten zijn wordt nader onderzoek gedaan naar de haalbaarheid, dit proces is voor ca 60% gereed;
- Fietsersbond, Parkmanagement en intern projectmanagers die in het gebied opereren zijn aangehaakt op de tussenstanden van de voortgang, de bredere gevestigde bedrijven worden in het najaar aangehaakt op de “eindstand” van dat moment

Stand van zaken deelprojecten in detail:

Deelproject 1 en 8: Verbindende infrastructuur en aansluiting bedrijven (75% gereed)
- Goudappel en beleidsadviseurs concluderen dat een “interne verbindende wegenstructuur” en een (directe) “aansluiting Gasfabriek” op de Zutphenseweg verkeerskundig gezien sterk de voorkeur heeft boven de huidige situatie;
- Er is een schetsontwerp en budgetraming opgesteld, advies ingewonnen bij stadsecoloog en er is een klic melding gedaan, project Gasfabriek terrein is inhoudelijk aangehaakt en belanghebbende;
- Er heeft zich een partij (Greppon) gemeld welke het initiatief genomen hebben een transportoverslagpunt te ontwikkelen op de voormalige Recydur terrein;
- Een deel van de gronden van het voormalige Recydur terrein zijn benodigd om de gewenste nieuwe verbindende infrastructuur te kunnen realiseren; Daarnaast heeft er een positief gesprek plaats gevonden met wethouder Walder en lijkt de gemeente te neigen naar een positieve grondhouding op dit initiatief;
- Samen met publiekrechtelijk klantadviseur en een privaatrechtjurist heeft een positief startgesprek plaats gevonden met Greppon;
- Gestreefd / gepoogd wordt een intentieovereenkomst aan te gaan met Greppon publiekrechtelijke samenwerking tav het vergunning proces en privaatrechtelijke samenwerking t.a.v. het gebruik van gronden voor de nieuwe verbindingsweg.

Deelproject 2 Aanleg voetgangersverbinding over het water tussen horecacluster en bestaande bedrijven (100% gereed)
Een verbinding voor voetgangers en/of fietsen om het gebied Stadsentree (in ontwikkeling) te verbinden met het bestaande gebied Teugseweg en in ontwikkeling zijnde gebieden S/park en Gasfabriek terrein. Deze verbinding is/wordt relevant op het moment dat besloten wordt het gebied Stadsentree te ontwikkelen en/of de carpoolplek hier te realiseren. De maatregel levert dan een positieve bijdrage voor fietsers en/of voetgangers. Geen groot effect op de afwikkeling van autoverkeer/vrachtwagens op het drukke kruispunt. De intentie samenwerking overeenkomst met Explorius is ontbonden en daarom wordt het onderzoeken van de haalbaarheid van dit deelproject op dit moment niet opportuun geacht.

Deelproject 3 Aanleg extra rijstrook Deventer richting A1 (100% gereed)  
Aanvankelijk was in deze maatregel ook de aanleg van 2 rijstroken stad uit rechtsaf de A1 op richting Apeldoorn meegenomen. Dat deel van de maatregel is inmiddels gerealiseerd en functioneert. Blijft over het verlengen van 1 van de voorsorteervakken op de Zutphenseweg waarmee meer opstelruimte gecreëerd wordt. Voor deze maatregel zou een boom/bomen in de berm gekapt moeten worden.   
Door Goudappel is de kwaliteit van de verkeersafwikkeling op het kruispunt tussen de Zutphenseweg Visbystraat in de huidige situatie geanalyseerd. Hierin is gebruik gemaakt van de verkeersintensiteiten pre-corona. Op basis van deze intensiteiten zijn wachtrijlengtes bepaald. Deze bleken voor alle rijstroken korter dan de beschikbare opstellengte. Uit deze analyse wordt geconcludeerd dat de wachtrijen passend zijn binnen de huidige opstelcapaciteit en dat verlengen niet noodzakelijk is.

Deelproject 4: Terugbrengen van de Zutphenseweg ten noorden van de Hanzeweg tot 2x1 rijstrook (50% gereed)
Deze maatregel kent meerdere varianten en faseringsopties en is verkeerskundig geanalyseerd in relatie tot andere verkeerskundige ingrepen in de stad. (van Oldenielstraat en Siemelingsweg)  Qua verkeerskundige effectiviteit, fasering en strategie tekent zich het volgende scenario af: Het wegvak tussen de Amstellaan en de sluis terugbrengen naar 2x1 rijstrook. Het wegvak over de 2 sluisdeuren beiden voorlopig openhouden waarbij de Zutphensewegbrug de primaire verbinding vormt en de Deensebrug gebruikt kan worden tijdens opening van de sluis. Op die manier kan verkeer worden afgewikkeld als een van de sluisbruggen open staat. Op termijn gekoppeld aan een besluit om al dan niet de sluis te verlengen mogelijk het wegvak Deensebrug afsluiten.  

Deelproject 5 versterken fietsnetwerk. (75% gereed)
Dit deelproject bestaat uit een aantal deelmaatregelen binnen andere deelprojecten of als sub-deelproject op zich  (75% gereed)
- Er wordt gewerkt aan het verbeteren van de fietsverbinding Deventer Zutphen (PL Oscar Langeland);  
- De haalbaarheid van de over- of onderdoorgang van de Zutphenseweg ter hoogte van de Schipbeek wordt onderzocht binnen het project “fietspad langs de A1” (PL Herco de Wilde);
- Versterken fietsnetwerk binnen Ontwikkeling / Grex Gasfabriek terrein? (PM Opvolger Tinus Meijerink: Menno Baten vanaf sept. 2021);
- Door de realisatie van deelproject 1, de nieuw ter realiseren ontsluitingsweg zou een fiets- voetgangersverbinding ontstaan tussen de zuidelijke gebieden Stadsentree en Teugseweg en de noordelijke gebieden Gasfabriek, Gashavenstraat;
- Binnen deelproject 4 (2x1 Zutphenseweg) kan het fietsnetwerk verbeterd worden door aansluitingen van kruisende wegen te bundelen, veiliger te maken, aansluiting van de Gashavenstraat op te heffen en het knelpunt met de slagbomen bij de sluis op te lossen.  
- Binnen deelproject 7 wordt onderzocht hoe de hinderlijke niet comfortabele oversteek voor fietsers gelegen achter het BP tankstation verbeterd kan worden;
- Binnen project “mobiliteit Poort van Deventer” wordt daarnaast aansluitend de haalbaarheid van een fietspad over de dijk onderzocht met een recreatief karakter. Er is een schetsontwerp gemaakt, er is een budgetraming opgesteld en er vind afstemming plaats met het waterschap, Parkmanagement en de Fietsersbond.

Deelproject 6 knip Zweedsestraat (100% gereed)
Hier gaat het om het aanbrengen van een dynamische afsluiting tussen de Westfalenstraat en de Londenstraat, die alleen actief is wanneer nodig en die alleen geldt voor personenauto’s tijdens de spitsen (zodat vrachtverkeer/de bedrijvigheid er geen hinder van ondervindt).  Het invoeren van een knip is een vrij rigoureuze “azijnmaatregel” en heeft potentieel een ingrijpend karakter. De directe bereikbaarheid van het bedrijventerrein wordt fors aangetast en er zijn ook andere ongewenste verkeerseffecten zichtbaar. Bijvoorbeeld op de Keulenstraat, Munsterstraat en de Hamburgweg, waar veel fietsers rijden en tevens onderdeel uitmaken van het fietsnetwerk van Deventer.  
De verwachting is daarnaast dat de relevantie van de knip is afgenomen nu de A1is verbreed. Als Goudappel de relatie legt tussen de omvang en impact van een knip en het verwachte ontlastende effect op het kruispunt Zutphenseweg – Visbystraat, dan concludeert zij dat hoewel deze 4% is er ook forse nadelen zijn. De afweging zal moeten worden gemaakt of de situatie voor een verstrekkende maatregel als de knip nu urgent genoeg is, of dat met de andere maatregelen een vergelijkbaar of zelfs beter effect kan worden gerealiseerd.   
Gezien het hoge azijnkarakter van de maatregel en de bijkomende ongewenste negatieve effecten voor fietsers wordt geadviseerd deze maatregel komende jaren niet nader op haalbaarheid te onderzoeken.

Deelproject 7 Verplaatsen tankstation  (10% gereed)
De verplaatsing van het tankstation werd onder andere onderzocht in relatie tot de mogelijke ontwikkeling van de Stadsentree. Nadat de overeenkomst met Explorius is beëindigd blijven de volgende redenen over om verplaatsing nader te onderzoeken
- Hoe kan de vrijkomende ruimte bij een verplaatsing het best verkeerskundig ingevuld worden om ontstane problemen rondom de aansluiting van de Teugseweg op het drukke kruispunt op te lossen / te verbeteren;
- In voorbereiding op einde contractstermijn 2025/2026 en een mogelijk nieuwe marktuitvraag voor exploitatie van een tankstation op deze locatie of in de directe omgeving: Welke alternatieve locaties zijn beschikbaar met voor- en nadelenanalyse.

Er is een verkeerskundig schetsontwerp opgesteld welke nog niet breed getoetst is.

Voortgang

Scope

Op koers

Financiën

Op koers

Analyse op hoofdlijnen

Er is EUR 133.059,- budget beschikbaar

Het project / proces is voor ca 60% gereed en er is EUR 49.310,- uitgegeven

Het resterende budget is voldoende om deze fase van het project ca eind 2021 binnen het totaal beschikbaar gestelde budget af te ronden.

Afwijking begroting?

Nee

Afwijking investering?

Nee

Nee

Afwijking exploitatie?

Nee

Risico's en kansen

Risico's en kansen?

Op koers

Het project / proces bevind zich in de initiatief /. Definitiefase en voor een klein deel in de voorbereidingsfase. Er worden nog geen contracten aangegaan en/of het project bevat geen uitvoeringsfase. Belangrijkste risico’s en beheersmaatregelen staan onderstaand weergegeven.  

1. Opgeleverde producten / eindadvies sluit niet aan bij actuele behoefte van dat moment van de stad en/of projecten welke in voorbereiding / uitvoering zijn in gebied Poort van Deventer. Beheersmaatregel: aangehaakt blijven op lopende projecten, regelmatig afstemming met regie en programmamanager, flexibel blijven en zo nodig bijstellen einddoel en op te leveren producten, regelmatig bijpraten wethouder, belangengroepen aangehaakt houden op voortgang
2. Geadviseerde deelprojecten leveren onvoldoende bijdrage aan oplossen probleem cq bieden onvoldoende toegevoegde waarde om volgende projectstappen te kunnen verantwoorden. Beheersmaatregel: verwachtinganagement, communicatie doel project is haalbaarheid onderzoeken. Haalbaarheid is geen doel op zich. Ook het aantonen dat onderdelen niet haalbaar zijn cq beter niet uitvoeren kan een goed resultaat zijn  
3. Benodigde gronden voor nieuwe ontsluitingsweg kunnen niet worden verkregen. Beheersmaatregel: samenwerking met afdeling vergunningen, gezamenlijke inzet project- programma en regiemanager, intentieovereenkomst trachten te sluiten, zoeken naar belang voor de grondeigenaar, als risico optreed afweging maken accepteren of onteigening inzetten
4. Optimistische planning. Beheersmaatregel:  september 2021 stavaza opmaken en keus maken verder uitwerken of klaar maken richting raad  

Planning

Afwijking begroting?

Op koers

Eind 2021 resultaat haalbaarheidsonderzoek en advies aanleveren aan gemeenteraad

Afwijking totaalplanning?

Communicatie

Communicatie

Op koers

Interne communicatie:
- Projectdocumenten worden gearchiveerd op daarvoor aangemaakte share point site.
- Er vindt 6-wekelijks een overleg plaats van programmamanagers en regiemanager.

Externe communicatie:
Er is regelmatig inhoudelijke afstemming met Parkmanagement, Fietsersbond en waterschap

Overige informatie