Deze pagina is gebouwd op 09/17/2021 15:42:44 met de export van 09/16/2021 15:29:52

In de paragraaf Financiering wordt twee keer per jaar gerapporteerd over de voortgang van de Treasury activiteiten zoals opgenomen in de begroting.

De Gemeente Deventer heeft in de afgelopen periode van zes maanden geen liquiditeitsknelpunten gehad. Er heeft geen overschrijding plaatsgevonden van de limieten voor renterisico, kasgeld en het schatkistbankieren.

De prognose van het renteresultaat over 2021 is €625.000 gunstiger dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. De oorzaak hiervan is een eenmalige correctie van €625.000 die in de rentelasten is doorgevoerd, zoals toegelicht in het programma Algemene Dekkingsmiddelen.

Daarnaast heeft de gemeente de verkoop afgerond van een aantal staatsobligaties. Omdat deze obligaties niet meer verhandelbaar zijn, is door het Rijk een opkoopregeling ingesteld. De opbrengst die hiermee is gerealiseerd (€735.000) is aanzienlijk hoger dan de boekwaarde die in de jaarrekening 2020 voor deze posities is gemeld (€240.000).